Kommunistinen nuorisoliitto ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kommunistinen nuorisoliitto ry. Siitä käytetään näissä säännöissä nimeä liitto. Liiton kotipaikkana on Helsingin kaupunki, mutta toiminta-alueena koko maa.

2§ Liitto ja sen tarkoitus

Liitto kokoaa riveihinsä työväenluokkaisia, opiskelevia ja muita alistetussa asemassa olevia nuoria. Liiton tarkoituksena on käydä taistelua nuorten työläisten, opiskelijoiden ja muiden alistetussa asemassa olevien oikeuksien puolesta tietoisena siitä, että nuorten elinoloihin ja asemaan yhteiskunnassa liittyvät ongelmat aiheutuvat yhteiskuntamme rakenteesta, kapitalistisen yhteiskunnan olemuksesta. Liitto tiedostaa yhteiskunnan luokkaristiriidat ja taistelee työväenluokan historiallisen päämäärän, sosialistisen ja kommunistisen yhteiskuntajärjestelmän toteuttamiseksi.

3§ Liiton toiminta

Liitto järjestää kampanjoita, mielenilmauksia, opinto-, kulttuuri- ja virkistystoimintaa. Liitto jakaa tietoa kommunistisesta aatteesta ja arvomaailmasta. Liitto on itsenäinen ja toimii yhteistyössä Suomen kommunistinen puolue rp:n sekä muiden kommunististen ja edistyksellisten järjestöjen kanssa.

4§ Liiton jäsenet

Liittoon voivat kuulua rekisteröidyt yhdistykset, jotka hyväksyvät liiton ohjelman ja säännöt. Jäsenyhdistyksiä nimetään osastoiksi. Osaston jäsenenä voi olla 15 vuotta täyttänyt mutta alle 31-vuotias Suomen kansalainen, tai ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa ja joka hyväksyy liiton ohjelman ja osaston säännöt sekä haluaa toimia niissä esitettyjen päämäärien hyväksi. Osaston jäsenellä tulee olla liittoneuvostolta saatava jäsenkirja.

5§ Jäsenten hyväksyminen

Liittoneuvosto hyväksyy osaston liiton jäseneksi hakemuksen perusteella. Osaston kokous hyväksyy henkilöjäsenet. Jäsenenä voi olla vain yhdessä osastossa. Osaston toimikunnan tehtävänä on ilmoittaa jäsenen hyväksymisestä, siirtymisestä, eroamisesta tai jäsenrekisteristä poistamisesta liittoneuvostolle.

6§ Jäsenten oikeudet

Liiton jäsenellä on oikeus nuorisoliitossa:

 1. osallistua vapaasti kaikkien poliittisten kysymysten käsittelyyn ja päätöksentekoon,
 2.  tehdä aloitteita ja esityksiä liittoneuvostolle ja liittokokoukselle sekä saada niihin perusteltu vastaus,
 3. esittää kritiikkiä minkä tahansa liiton elimen tai yksittäisen jäsenen menettelystä.

7§ Jäsenten velvollisuudet

Liiton jäsenillä on velvollisuus:

 1. hyväksyä liiton ohjelma ja säännöt,

 2. toimia liiton päämäärien hyväksi mahdollisuuksiensa mukaan,

 3. maksaa säännöllisesti varsinaisessa liittokokouksessa päätetty jäsenmaksunsa.

8§ Erottaminen

Liittokokous voi erottaa osaston, joka tarkoituksellisesti toimii liittoa vastaan, jättää toistuvasti jäsenmaksunsa maksamatta tai aiheuttaa kohtuutonta taloudellista tai muuta haittaa liitolle. Erottamista tulee soveltaa vain huomautuksen jälkeen ja sen ollessa keinona riittämätön. Sen osaston edustajalla, johon toimenpide kohdistuu, on oikeus olla läsnä ja antaa asiasta vastineensa liittokokoukselle ennen päätöksentekoa.

9§ Eroaminen

Osasto voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liittoneuvostolle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Osasto ei voi erota liitosta, jos vähintään kolme osaston jäsentä sitä osaston kokouksessa vastustaa.

10§ Liiton rakenne

Liitto koostuu osastoista ja ne puolestaan henkilöjäsenistä.

Osasto muodostetaan asuinalueittain, opiskelu- tai työpaikoittain. Osaston voi muodostaa kolme henkilöä.

11§ Liittokokous

Varsinainen liittokokous järjestetään kerran vuodessa, viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Liittokokous on liiton korkein päättävä elin.

Liittokokouksen tehtävät ovat:

 1. Tarkastella vallitsevaa poliittista ja yhteiskunnallista tilannetta, liiton järjestöllistä ja taloudellista tilaa sekä päättää näiden perusteella liiton tehtävästä,
 2. valita liittoneuvosto, johon kuuluu 5-20 varsinaista jäsentä,
 3. valita liittoneuvoston jäsenistä puheenjohtaja, joka toimii liittoneuvoston ja koko liiton puheenjohtajana,
 4. käsitellä ja vahvistaa liiton vuosi- ja tilikertomukset sekä käsitellä tilintarkastajien lausunto,
 5. päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä liittoneuvostolle ja muille vastuuvelvollisille,
 6. valita yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja,
 7. päättää liiton jäsenmaksun suuruudesta.

Liittokokouksesta on ilmoitettava osastoille vähintään kolmeakymmentä päivää aikaisemmin edellisen liittokokouksen päättämällä tavalla joko sähköpostitse tai postitse toimitettavalla kirjeellä.

Äänivaltaisia liittokokouksen osanottajia ovat osastojen valitsemat edustajat. Kullakin osastolla on oikeus valita yksi edustaja jokaista alkavaa viittä osaston jäsentä kohti.

Ylimääräinen liittokokous on järjestettävä, kun liiton kokous niin päättää tai jos liittoneuvosto katsoo sen tarpeelliseksi tai jos 1/3 osastoista sitä kirjallisesti vaatii erityisesti määriteltyä asiaa varten. Ylimääräinen liittokokous kutsutaan koolle samalla tavalla kuin varsinainen liittokokous.

12§ Liittoneuvosto

Liiton asioita hoitaa sen hallituksena liittoneuvosto, joka on liittokokousten välillä liiton ylin johtava ja toimeenpaneva elin. Sen muodostavat 5-20 liittokokouksen valitsemaa jäsentä. Liittoneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja pääsihteerin. Lisäksi liittoneuvosto nimeää taloudenhoitajan.

Liittoneuvoston toimiaika kestää siihen saakka, kunnes uusi liittoneuvosto on valittu.

Liittoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai pääsihteerin kutsusta tai jos puolet liittoneuvoston jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Kokous on päätösvaltainen, jos kokoonkutsujan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai pääsihteeri kaksi yhdessä.

Liittoneuvoston tehtävänä on:

 1. panna toimeen liittokokouksen päätökset,
 2. johtaa liiton työtä liittokokousten välillä,
 3. nimittää liiton lehtien vastaavat toimittajat, liiton toimitsijat ja nimetä tarvittavat toimikunnat,
 4. huolehtia liiton taloudenhoidosta ja hallinnosta,
 5. pitää jäsenluetteloa,
 6. päättää liittokokouksen koollekutsumisesta.

13§ Yleisiä määräyksiä

Liitto voi saada nimiinsä oikeuksia, tehdä sitoumuksia, omistaa kiinteää omaisuutta ja osakkeita, vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä, harjoittaa taloudellista toimintaa toimintansa rahoittamiseksi sekä toimia kantajana ja vastaajana.

14§ Tilien tarkastus

Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätösasiakirjat on jätettävä tilintarkastajille helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee suorittaa tarkastus ja antaa siitä lausunto liittoneuvostolle huhtikuun alkuun mennessä.

15§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen voidaan ottaa käsiteltäväksi sekä varsinaisessa että ylimääräisessä liittokokouksessa. Esitys näistä on mainittava kokouskutsussa, joka on lähetettävä vähintään kolmeakymmentä päivää ennen liittokokousta. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä vain, jos sitä kannattaa 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä. Mikäli liitto purkautuu, sen varat ja muu omaisuus käytetään liiton päämääriä edistävällä tavalla viimeisen liittokokouksen määrittelemällä tavalla.

16§ Muita määräyksiä

Asioista, joista ei näissä säännöissä ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyslakia.

Hyväksytty liittokokouksessa 19.4.2009

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.